Rensselaer Polytechnic Institute
Troy, NY - 12nov89


Setlist:

AUD B+